Regulamin XIII PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „ALBATROSY 2020” – ZMIANY
Zmianom ulegają następujące punkty Regulaminu, których treść brzmi obecnie:
10. Filmy w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) należy przesyłać na adres mailowy: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl z dopiskiem “Albatrosy 2020 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin przesyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 roku.
19. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej Jury – akredytacji na 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (2021 r.).
20. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2020” planowana jest na październik 2020 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Regulamin XIII PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „ALBATROSY 2020”

1. „Albatrosy” to konkurs filmowy, zwany w dalszej części regulaminu również przeglądem. Główną ideą konkursu jest zainteresowanie młodzieży tworzeniem filmów oraz prezentacja indywidualnych pasji.
2.  Organizatorem przeglądu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, zwana dalej Organizatorem. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
3. Uczestnikami przeglądu mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich, nie będący słuchaczami szkół filmowych. Uczestnicy w chwili zgłaszania prac do konkursu nie mogą przekroczyć 20 roku życia.
4. Film do udział w konkursie może zgłosić wyłącznie reżyser filmu lub nauczyciel prowadzący.
5. Zgłoszenie się do udziału w przeglądzie oznacza, że wszyscy członkowie, zaangażowani w realizację zgłaszanego filmu wyrażają nieodpłatnie, dobrowolną zgodę na publiczne ujawnienie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi.
6. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda, o której mowa w punkcie 5 powinna zostać wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób.
7. W przypadku osób niepełnoletnich zgody, o których mowa w punktach 5 i 6 zebrać powinien reżyser filmu lub nauczyciel prowadzący i okazać na żądanie Organizatora.
8. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
– gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment): dowolny,
– tematyka filmu: dowolna,
– czas trwania: film fabularny powyżej 5 minut do 25 minut, film dokumentalny powyżej 5 minut do 25 minut, animacje i filmy eksperymentalne do 25 minut,
– zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video.
9. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
10. Filmy w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) należy przesyłać na adres mailowy: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl z dopiskiem “Albatrosy 2020 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin przesyłania prac upływa 10  maja 2020 roku.
11. Do zgłoszenia filmu należy dołączyć kartę zgłoszeniową, której wzór jest do pobrania na stronie internetowej przeglądu http://www.albatrosy.wordpress.com, w której znajdują się podstawowe dane uczestników: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy reżysera, tytuł filmu, adres szkoły, dane oraz kontakt do nauczyciela prowadzącego, krótki opis filmu, czas trwania i rok produkcji.
12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników:
a) administratorem danych będzie: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-372) przy Placu Grunwaldzkim 2, NIP: 5862147548, Regon: 220055893 , KRS 0000233880, adres e-mail biuro@festiwalgdynia.pl., nr tel.: 58 712 22 88
b) dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu „Albatrosy” oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu przeglądu.
c) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez adres mailowy: iod@festiwalgdynia.pl
d) podstawą do przetworzenia danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów nie dłużej niż do 31 lipca 2020 r. lub do momentu wycofania zgody.
f) dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
g) dane osobowe laureatów w postaci imienia, nazwiska i danych szkoły zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
h) uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
i) informujemy ponadto, że przysługuje uczestnikom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
13. Osoby zgłaszające film akceptują tym samym regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu/ fragmentów filmu na stronie internetowej przeglądu.
14. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu. 15. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie, przez osoby dorosłe lub profesjonalne studia filmowe, bądź nakręcone przed rokiem 2019.
16. Zgłoszone filmy zostaną poddane ocenie formalnej przez Organizatora i dopuszczone do oceny przez Jury. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów, których autorzy nie przesłali danych kontaktowych, nie spełniających warunków regulaminu, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
17. Filmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
18. Jury przyznaje statuetki „Albatrosa” oraz nagrody pieniężne za: najlepszy krótki film fabularny w wysokości 1500zł, najlepszy film dokumentalny fabularny w wysokości 1500zł, najlepszą krótką formę filmową w wysokości 1500zł oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię, nazwisko, szkoła) zostaną podane do publicznej wiadomości. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w którejś z kategorii. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
19. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej Jury – akredytacji na 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
20. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2020” planowana jest na 17 czerwca 2020 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.
21. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora albatrosy.wordpress.com.
22. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin XII PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „ALBATROSY 2019”

 1. „Albatrosy” to konkurs filmowy, zwany w dalszej części regulaminu również przeglądem. Główną ideą konkursu jest zainteresowanie młodzieży tworzeniem filmów oraz prezentacja indywidualnych pasji.
 2. Organizatorem przeglądu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, zwana dalej Organizatorem. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
 3. Uczestnikami przeglądu mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich, nie będący słuchaczami szkół filmowych. Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20 roku życia.
 4. Film do udział w konkursie może zgłosić wyłącznie reżyser filmu lub nauczyciel prowadzący.
 5. Zgłoszenie się do udziału w przeglądzie oznacza, że wszyscy członkowie, zaangażowani w realizację zgłaszanego filmu wyrażają nieodpłatnie, dobrowolną zgodę na publiczne ujawnienie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda, o której mowa w punkcie 5 powinna zostać wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich zgody, o których mowa w punktach 5 i 6 zebrać powinien reżyser filmu lub nauczyciel prowadzący i okazać na żądanie Organizatora.
 8. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:

– gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment): dowolny,

– tematyka filmu: dowolna,

– czas trwania: film fabularny powyżej 5 minut do 25 minut, film dokumentalny powyżej 5 minut do 25 minut, animacje i filmy eksperymentalne do 25 minut,

– zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video.

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
 2. Filmy w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) należy przesyłać na adres mailowy: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl z dopiskiem “Albatrosy 2019 – Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich”. Termin przesyłania prac upływa 10 maja 2019 roku.
 3. Do zgłoszenia filmu należy dołączyć kartę zgłoszeniową, której wzór jest do pobrania na stronie internetowej przeglądu http://www.albatrosy.wordpress.com, w której znajdują się podstawowe dane uczestników: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy reżysera, tytuł filmu, adres szkoły, dane oraz kontakt do nauczyciela prowadzącego, krótki opis filmu, czas trwania i rok produkcji.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników:
 5. a) administratorem danych będzie: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-372) przy Placu Grunwaldzkim 2, NIP: 5862147548, Regon: 220055893 , KRS 0000233880, adres e-mail biuro@festiwalgdynia.pl., nr tel.: 58 712 22 88
 6. b) dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu „Albatrosy” oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu przeglądu.
 7. c) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez adres mailowy: iod@festiwalgdynia.pl
 8. d) podstawą do przetworzenia danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 9. e) dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów nie dłużej niż do 31 lipca 2019 r. lub do momentu wycofania zgody.
 10. f) dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 11. g) dane osobowe laureatów w postaci imienia, nazwiska i danych szkoły zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
 12. h) uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 13. i) informujemy ponadto, że przysługuje uczestnikom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 14. j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
 15. Osoby zgłaszające film akceptują tym samym regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu filmowego oraz umieszczenie filmu/ fragmentów filmu na stronie internetowej przeglądu.
 16. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu. 15. Do udziału w przeglądzie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie, przez osoby dorosłe lub profesjonalne studia filmowe, bądź nakręcone przed rokiem 2018.
 17. Zgłoszone filmy zostaną poddane ocenie formalnej przez Organizatora i dopuszczone do oceny przez Jury. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów, których autorzy nie przesłali danych kontaktowych, nie spełniających warunków regulaminu, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
 18. Filmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 19. Jury przyznaje statuetki „Albatrosa” oraz nagrody pieniężne za: najlepszy krótki film fabularny w wysokości 1200zł, najlepszy film dokumentalny fabularny w wysokości 1200zł, najlepszą krótką formę filmową w wysokości 1200zł oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię, nazwisko, szkoła) zostaną podane do publicznej wiadomości. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w którejś z kategorii. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 20. Filmy o szczególnych walorach będą pretendowały do nagrody specjalnej Jury – akredytacji na 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
 21. Konkurs zostanie zakończony pokazem filmów dopuszczonych do finału konkursu oraz galą wręczenia nagród. Gala konkursu „Albatrosy 2019” odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.
 22. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora albatrosy.wordpress.com.
 23. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.